Handelsbetingelser

GENERELT
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

PRISER
Alle priser i fremsendte tilbud er ex. moms og copydan. Et tilbud er som udgangspunkt gældende 1 uge fra dato for fremsendte tilbud.
Vi tager forbehold for pris- og kursændringer.

BETALING
1st gangs kunder indbetaler 100% af total ordrestørrelse ved accept af tilbud og godkendt korrektur.
Betaling skal finde sted ved de med fakturaen påtrykte bankoplysninger.
Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 3 % af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen pr. løbende måned. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.
Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

LEVERING
Hos NEM-USB, har vi stor fokus på hurtig levering. Vores normale levering er 10-14 dage, men håndterer også hasteopgaver helt ned til 1 uges levering.
Ved specielopgaver og helligedage aftales leveringen specifikt fra opgave til opgave.

REKLAMATIONSRET
NEM-USB tilbyder altid 1 års reklamations ret.

AFGIFTER
På tomme medier skal der betales en afgift til KulturPlus (Copydan)
Afgiften på USB nøgler i 2016 er på 5,38 Kr. ex.moms pr. enhed.
Du kan læse mere omkring afgiften, og mulighed for fritagelses nummer på: www.copydan.dk

EJENDOMSFORBEHOLD
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.
LEVERING OG FORSINKELSE
Levering sker fra sælgers lager når varerne overgives til kunden eller en i dennes interesse antaget fragtfører. Ved levering overgår risikoen for det leverede til kunden. Dette gælder også i tilfælde, hvor sælger har arrangeret befragtningen for kunden. Transportforsikring tegnes kun efter købers skriftlige instruktion og for købers regning.
Ved bestilling af varer hvor der fremsendes eksemplar til godkendelse, er den oplyste leveringstid oplyst fra godkendelse af produktionseksemplaret.
Enhver leveringsdato angivet i tilbud, endelig aftale eller lignende er alene omtrentlig.
Såfremt sælger bliver bekendt med, at der vil indtræde forsinkelse, skal sælger straks underrette køber herom. Sælger er alene ansvarlig for forsinkelse, såfremt denne skyldes grov forsømmelse fra sælgers side.
Ved forsinkelse er køber ikke berettiget til at hæve handlen, medmindre køber, ved aftalens indgåelse, skriftligt har betinget sig opfyldelse nøjagtig til en bestemt tid og sælger har accepteret dette skriftligt.
Sælger fritages for leveringsforpligtelsen, såfremt levering hindres af force majeure, samt strejker, lockout, maskinskade, materialemangel, transportforhold og lignende omstændigheder som er udenfor sælgers kontrol.
Hvis en leveringshindring eller anden forsinkelse har udsat levering eller anden opfyldelse i mere end seks måneder, er parterne berettiget til henholdsvis at hæve og annullere aftalen.
Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

EMBALLAGE
Sælger skal påse, at ydelsen emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles sælger skriftligt, ved aftalens indgåelse.

MANGLER
Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger.
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks og senest 8 dage efter leveringen, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.
Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen eller kræve afslag i købesummen.
Køber er bekendt med at der kan være tale om varer produceret ved manuel forarbejdning, hvorfor der kan forekomme variation blandt de endelige produkter.
Ved bestilling af visse specialfremstillede varer fremstiller sælger produktionseksemplar af den pågældende usb og fremsender efterfølgende denne til købers godkendelse. Mangler kan kun forekomme på materialer og forarbejdningen af denne, da køber har modtaget og godkendt grafisk layout. Det samme gør sig gældende i andre henseender hvor kunden har godkendt grafisk layout forud for produktionen.

ØVRIGE FORHOLD
Sælger forbeholder sig ret til at nævne navnet på kunden som reference med mindre andet er aftalt.
Såfremt sælger ikke har modtaget alt relevant repromateriale samt oplysninger om farve m.m. fra køber inden 3 måneder efter datoen for ordrebekræftelsen, er sælger berettiget til at fakturere køber for 30% af ordresummen excl. moms og eventuelle afgifter.
Ved køb af specialfremstillede varer hvor der fremsendes eksemplar til godkendelse, gælder det i øvrigt at hvis køber uden saglig begrundelse undlader at godkende produktionseksemplarer inden for en frist på 3 uger efter modtagelsen er sælger berettiget til at fakturere køber for 30% af ordresummen excl. moms og eventuelle afgifter. Ønsker køber at foretage ændringer af produktionseksemplaret så produktionen vil adskille sig fra det tidligere godkendte grafiske udkast, vil dette medføre yderligere omkostninger for køber.

MISLIGHOLDELSE
Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

ANSVARSBEGRÆNSNING
Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.
Sælger hæfter ikke for driftstab eller avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over.
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.
I øvrigt gælder det at hvis kunden selv leverer filer eller komplet layout, står sælger ikke inden for fejl i det færdige materiale, hvad enten det er i farver, tekster, opsætning, billeder eller andet omfattet af layoutet. I det tilfælde at køber eventuelt af hensyn til deadline vælger at godkende produktionsprøven via e-mail, er sælger ikke ansvarlig for fejl der ellers kunne være opdaget.
Det er kundens eget ansvar at sørge for at rettighederne til brugen af layouts, logoer og andet materiale materialet er i orden. Sælger kan på ingen måde stilles ansvarlige for at kontrollere at det indleverede materiale ikke bryder eventuelle rettigheder omkring ophavsret, copyright og varemærker.

LOVVALG OG VÆRNETING
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten på Frederiksberg.

 

NEM-USB.dk bruger cookies til at samle statistik og re-marketing funktioner, samt til at forbedre websiden.